English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
2018年春季学位会(相关学生12月24日前提交学位申请)
2017-12-19

    2018年春季毕业学位会安排在12月25日,校学位会在26日,请相关学生(结业换毕业回来学习的,提前毕业的)于12月24日之前务必提交相关申请表到化学学院教学办公室(化学楼407室)。


化学学院教学办