English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
关于2018年秋季学期本科课程助教岗位发布及申请的通知
2018-09-04

请见附件:关于启动2018年秋季学期本科课程助教相关工作的通知.docx 

              附件1:本科课程助教岗位工作明细表.docx

              附件2:2018年秋季学期学院课程助教岗位列表 化学学院调整岗位.xlsx