English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
关于《改变世界的化学》课程的通知
2018-09-29

本年度《改变世界的化学》课程采取混合式教学,请选修该课程的同学尽快登录“知到”app,以便完成线上学习。

                                                                                                                                教学办公室

                                                                                                                                 2019.9.29