English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
关于化学(伯苓班)综合化学实验2-2课程课程类型调整的通知
2018-10-16

经化学学院教学指导委员会讨论决定,化学(伯苓班)专业201620172018级综合化学实验2-2课程由指定选修课调整为专业选修课程。

                                         教学办公室

                                        2018.10.16