English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
12月4日《化学信息学》停课一次通知
2018-11-26

因任课教室出差参加国际会议,12月4日《化学信息学》停课一次,请同学们相互转告。化学学院教学办

2018.11.26