English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 研究生教育
化学学院2018年研究生招生导师名单
2017-09-21

2018年硕士招生导师名单:

2018年学术硕士招生导师名单.pdf

2018年化学工程招生导师名单.pdf

 

2018年博士招生导师名单见链接:

http://yzb.nankai.edu.cn/2017/0914/c2561a73204/page.htm

 

 以下老师招收2018级硕士和博士研究生:

高分子化学与物理:王鸿、朱春雷

有机化学:轩维民

无机化学:骆昆

物理化学:张新星