English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 学术交流
元素有机化学国家重点实验室系列学术报告
2017-09-25
系列学术报告一:有机高价碘化学
报告人:张弛教授
系列学术报告二:磷试剂参与的有机合成反应研究进展
报告人:贺峥杰教授
时  间:2017年10月13日(周五)14:30
地  点:石先楼二楼学术报告厅