Home  Chinese  
 About Us


 Departments
  
Position: Home >> About Us >> Present Management
     Dean: Chen Jun
 
     College Party Secretary: Zhang Shoumin
 
     Deputy Party Secretary of College/Associate Dean: Diao Lida
 
     Associate Dean: Guo Dongsheng, Liang Guangxin, Sun Pingchuan, Wang Baiquan,
                                 Zhu Shoufei, Ji Jingcheng
 
     Assistant Dean: Li Yijun, Chen Gong, Shi Wei
 
     Director of State Key Laboratory of Elemento-organic Chemistry: Cui Chunming
 
     Director of National Engineering Research Center of Pesticide: Xi Zhen